Regulace v poradenské praxi: Samostatný zprostředkovatel

Ve třetím dílu seriálu o regulaci v poradenské praxi se zaměříme na distribuci (zprostředkování) úvěrů, konkrétně na Samostatného zprostředkovatele.

Kdo je zprostředkovatel obecně?

Je to ten, kdo jako podnikatel zprostředkovává spotřebitelský úvěr jménem a na účet poskytovatele nebo jménem a na účet spotřebitele.

Kdo je konkrétně samostatný zprostředkovatel (dále jen SZ)?

V drtivé většině případů půjde o společnosti působící na finančním trhu, které zajišťují zázemí koncovým poradcům. Pro tyto společnosti, i když samostatným zprostředkovatelem může být i fyzická osoba, znamená nový zákon zřejmě největší změnu ze všech, kterých se týká.

SZ může zprostřšedkovávat spotřebitelské úvěry na základě písemné smlouvy pro jednoho nebo více poskytovatelů nebo na základě smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru uzavřené se spotřebitelem.

SZ může vykonávat svoji činnost, pokud bude registrovaný u ČNB, kam podává elektronickou žádost. Žádost musí obsahovat kromě náležitostí stanovených správním řádem také informace o splnění podmínek pro činnost samostatného zprostředkovatele stanovené ZoSÚ.

Podmínky nutné pro podání žádosti o registraci

Po celou dobu své činnosti musí být SZ pojištěn pro případ povinnosti nahradit spotřebiteli škodu způsobenou porušením některé z povinností dané zákonem. Limit pojistného plnění musí být nejméně 460 000 € za každou jednotlivou událost a celkem 750 000 € za všechny pojistné události za kalendářní rok. Sjednaná spoluúčast nesmí překročit vyšší z limitů 5 000 Kč nebo 1 % sjednaného limitu pojistného plnění.

SZ včetně jeho ovládající osoby musí splňovat podmínky důvěryhodnosti. Zákon řeší podmínky, kdy fyzická osoba NENÍ důvěryhodná:

– Byla pravomocně odsouzena za trestný čin proti majetku, hospodářský trestný čin nebo jiný trestný čin spáchaný úmyslně.

– V posledních 5 letech před rozhodným dnem nebo kdykoliv poté bylo na její majetek vydáno rozhodnutí o úpadku

– V posledních 5 letech před rozhodným dnem nebo kdykoliv poté byla členem statutárního nebo dozorčího orgánu nebo správní rady nebo jiného obdobného orgánu právnické osoby, na jejíž majetek bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, byl vyhlášen konkurz, insolvenční návrh byl zastaven pro nedostatečný majetek k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo byl konkurz na majetek zrušen, protože nebyl zcela postačující.

Podmínky důvěryhodnosti právnických osob jsou obdobné.

SZ je povinen zavést, udržovat a uplatňovat pravidla kontroly svých pracovníků a VZ, především se zaměřením na kontrolu pravidel jednání. Dále zavede, udržuje a uplatňuje postupy pro zjišťování a řízení střetu zájmů. SZ je povinen zavést, udržovat a uplatňovat systém vyřizování stížností.

Odpovědnost po dobu činnosti

SZ je odpovědný také za to, že pravidla odměňování jeho pracovníků, jeho vázaných zástupců nesmí motivovat k neplnění povinností podle ZoSÚ, především v oblasti jednání se spotřebiteli. SZ je také odpovědný za správní delikt, kterého se dopustí jeho VZ.

SZ a jeho VZ a pracovníci musí trvale splňovat podmínky odborné způsobilosti. Ta se skládá ze všeobecných znalostí a odborných znalostí a dovedností. Všeobecné znalosti se prokazují maturitním vysvědčením nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání, odborné znalosti a dovednosti se prokazují osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky u akreditované osoby. Odborným zkouškám včetně akreditovaných osob se budeme věnovat v některém dalším pokračování.

SZ je povinen zajistit, aby při komunikaci se spotřebitelem nebyly používány nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé informace. Obsah komunikace musí být podán jasným, výstižným a zřetelným způsobem, musí být dostačující a nesmí zastírat, zlehčovat nebo zamlčovat důležité skutečnosti a informace, které by mohli ve spotřebiteli vyvolat klamné očekávání týkající se dostupnosti a nákladů úvěru.

Záznamy komunikace a dokumenty v rozsahu, který je nezbytný pro hodnověrné osvědčení řádného plnění povinností SZ uchovává po dobu minimálně 5 let ode dne, kdy došlo k jednání.

SZ nesmí vyžadovat od osoby, která se podílí nebo má podílet na zprostředkování úvěru (společnost od poradce nebo budoucího poradce), složení vstupní nebo jiné obdobné platby jako podmínky výplaty příštích odměn za tuto činnost (provize).

SZ nesmí odměny za zprostředkování spotřebitelského úvěru (provize) odvozovat od získání dalších osob pro tuto činnost odměňovanou osobou, tj. společnost nesmí podmínit výplatu provize poradci tím, že přivede dalšího nového poradce do společnosti.

SZ je ve vztahu ke svým vázaným zástupcům (VZ) povinen zajistit jim prokazatelně další vzdělávání a rozvoj. Zajišťuje pro své VZ evidenci (nahlášení) do registru, hlášení změn i případné odhlášení VZ.

SZ má zásadní odpovědnost za své vázané zástupce (koncové poradce, zprostředkovatele).

Příští týden se podíváme na to, co zajímá většinu z vás nejvíce – tématem bude vázaný zástupce – VZ.