Jak na investiční zkoušky? Rozhovor s Petrem Volkem z EFPA ČR

Nový MIFID II je již za dveřmi (účinnost od 3. ledna 2018) a s ním se objevuje i povinnost složit během 2 let odbornou zkoušku pro všechny obchodníky, kteří poskytují investiční služby. Naše manažerka vzdělávání Tereza Liska položila několik zajímavých dotazů Petru Volkovi, Petru Volkovi, členu Rady EFPA ČR.

Můžete krátce shrnout požadavky na odbornost v investicích?

Úprava odbornosti pro investice je v mnohém podobná úpravě u spotřebitelských úvěrů a penzí. Specifické je členění odbornosti, odborné zkoušky jsou vyhláškou definovány ve dvou kategoriích, a to podle rozsahu investičních nástrojů, pro které je daná osoba oprávněna poskytovat investiční služby:

– Odborná zkouška pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se pouze investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 zákona (zúžený rozsah nástrojů – tj. v zásadě nástroje, se kterými může pracovat investiční zprostředkovatel)

– Odborná zkouška pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se všech investičních nástrojů uvedených v § 3 odst. 1 zákona (plný rozsah nástrojů).

Obě kategorie zkoušky budou platné neomezeně, neplatí tedy pětiletá obnovovací lhůta známá z penzí, a bude možné je skládat u akreditovaných osob stejně jako ostatní zkoušky.

Kolik na to máme času?

Je zavedeno přechodné období 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona. V přechodném období (do 3. ledna 2020) bude možné prokázat odbornost jiným způsobem, a to čestným prohlášením osoby oprávněné poskytovat investiční služby. Čestné prohlášení vydává tato osoba pro své pracovníky, ručí přitom za to, že její pracovníci potřebné znalosti a dovednosti mají. Ideální je tedy podložit vydání čestného prohlášení např. relevantní vzdělávací aktivitou.

Je možné splnit odbornost již nyní?

Osoby, které absolvovaly nebo absolvují některé odborné zkoušky podle ZPKT uznané ČNB do konce roku 2017, nebudou nové zkoušky vůbec skládat! Zákon stanoví, že osoba, která absolvovala zkoušku uznanou podle §14a ZPKT ve znění účinném před 3. lednem 2018, nemusí absolvovat zkoušku podle novely zákona a odbornost se jí takto uznává. EFPA ČR patří mezi vybrané akreditované osoby, které takové zkoušky v současné době realizují.

Současná zkouška EFPA uznaná ČNB

– lze složit do 2. 1. 2018!

Adekvátní zkouška ve znění novely ZPKT

od 3. 1. 2018

Investiční poradce pro kolektivní investování (IPKI)Odborná zkouška pro jednání se zákazníky v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se pouze investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 zákona ve znění novely
Odborná zkouška Investiční makléř – Kategorie II. (makléřská zkouška) ve spojení s Kategorií D. – Deriváty 

Odborná zkouška pro jednání se zákazníky v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se všech investičních nástrojů uvedených v § 3 odst. 1 zákona ve znění novely

Odborná zkouška Správce portfolia – Kategorie III. (makléřská zkouška) ve spojení s Kategorií D. – Deriváty
Odborná zkouška Investiční poradce – Kategorie IV. (makléřská zkouška) ve spojení s Kategorií D. – Deriváty

Termíny pro uznané rovnocenné investiční zkoušky jsou pro velký zájem průběžně vypisovány až do konce roku 2017, kdy jejich platnost končí. Stávající zkoušky u EFPA ČR absolvuje celkem cca 2000 investičních poradců, kapacita je nyní mimořádně navýšena.

Zkoušky IP-KI 2. 1. 2018 skončí, co se bude dít do doby, než budou vypsány termíny nově akreditovaných zkoušek na jaře?

Termíny nové zkoušky očekáváme nejdříve v červnu roku 2018. ČNB v lednu rozběhne proces akreditací, po zkušenostech z úvěrů víme, že může trvat až 3 měsíce. Nová databáze otázek má být dodána na konci března. Když necháme nějaký čas na novou přípravu, vychází opravdu až květen – červen.

Novela zákona obsahuje přechodné ustanovení, podle kterého může po dobu 2 let pracovník prokázat odbornou způsobilost pomocí čestného prohlášení. Čestné prohlášení si buď vystaví vázaný zástupce sám pro sebe (pouze však v případě, že je fyzickou osobou a je již zapsán v seznamu VZ na ČNB), v ostatních případech pak čestné prohlášení pro VZ vystavuje investiční zprostředkovatel/OCP. Pozor – tady platí, že zastoupený (tedy IZ/OCP) má odpovědnost za ověření skutečné odborné způsobilosti, např. formou testu či kurzu.

EFPA ČR v lednu spustí tzv. Základní kurz pro investice, krátký elearningový kurz zaměřený na základní aspekty investic, příklady změn dle novely ZPKT. Tento kurz bude přímým podkladem pro vystavení čestného prohlášení o odbornosti.

Chystá EFPA studijní materiály, například knihu jako u SÚ? Budete mít mimo e-learning i přípravný kurz?

EFPA ČR bude mít k přípravě celý vějíř nástrojů – kvalitní elearningové kurzy (pro každou kategorii zkoušky), testovací aplikaci DRIL, pdf se všemi otázkami, skripta, a v případě zájmu i prezenční 4-hodinové přípravné kurzy před samotnou zkouškou.

Zmínil jste testovací aplikaci DRIL, je možné si již tento upgrade e-learningu vyzkoušet?

Abychom přípravu na odborné zkoušky ještě zlepšili, připravili jsme nový testovací nástroj s názvem DRIL. S velkou radostí mohu oznámit, že jsme DRIL 13. prosince spustili do ostrého provozu – pro úvěrové zkoušky již s novou platnou databází otázek ČNB! K výukovým textům, materiálům online i ke stažení, které jsou v elearningu, si uchazeči mohou nově spouštět testy v DRILu:

– Simulované testy opravdové zkoušky (včetně časových limitů)

– Libovolné složení testových otázek

– Testy jen z případových studií

– Testy jen z otázek s vícečetnými odpověďmi

– Testy s jakýmkoliv složením tematických oblastí: Které mi „nejdou“…

Každý uživatel pak může sledovat své pokroky, zlepšení v procentech i bodech, a to určitě motivuje k dalšímu studiu a přináší dostatek sebedůvěry ke zkoušce! Pro registrované uživatele portálu EFPA je DRIL i e-learning automaticky součástí registrace ke zkoušce, a to zdarma. Příprava je polovina úspěchu, chceme kurz i další nástroje přípravy mít co nejlepší.

Poradcům, kteří bohužel letošní zkoušku nesložili, běží dle úředního sdělení ČNB 20-denní lhůta. Až po této lhůtě bude možné složit zkoušku v opravném termínu. Budete mezi svátky a 2. 1. ještě vypisovat termíny na IP-KI?

Poslední termíny zkoušky IP-KI jsou nyní již vypsány, a to do 22. prosince 2017. Podle Zkušebního řádu, který je podkladem pro uznání zkoušky a je zveřejněn na stránkách zkoušky IPKI, není stanovena žádná lhůta prodlevy mezi řádným termínem a opravným termínem. Uchazeč tedy může jít na opravnou zkoušku klidně druhý den, samozřejmě za dodržení všech procedur spojených s přihlášením a registrací na daný termín.

Je férové upozornit všechny zájemce, že nebudeme moci garantovat žádný opravný termín těm, kteří se na zkoušku přihlásí např. na poslední vypsaný den. Ten je rezervován prakticky výhradně pro opravné zkušební termíny.  2. ledna pak vyprší možnost zkoušku skládat a následující den vstoupí v účinnost novela ZPKT.

Budou na jaře veřejně dostupné otázky jako je to nyní u ZSÚ?

Ano, budou. Za zmínku stojí, že novou databázi otázek tvoří EFPA ČR v konsorciu s VŠFS. Někteří špičkoví EFA poradci z řad Broker Trustu se této tvorby dokonce účastní jako oponenti. Chceme, aby nová zkouška byla praktičtější, proto jsme zaangažovali celý tým oponentů z řad EFA poradců – celkem 18 napříč trhem!

Děkuji za rozhovor.

Tereza Liska

Manažerka vzdělávání